Hakusetsu Shino Pumpkin Shaped Vase10.2X8.2X2.5 2004 Hakusetsu Shino Vase 12X12X14.5 2002
Oribe Vase with Lid@5X5X14.5 Ash Glazed Vase 4.9X11 2005
Ash-glazed Vase 5.2X11 1995 Shino Vase 11.2X2.6X5.9 1994
Oribe Vase 6.3X8.3X7 1998 Shino Vase 3.9X4.3X11.8 2006
Orive Vase 12.2X10.2X14.3 1994 Hakusetsu Shino Vase 4.3X3.9X12.2 2005
[Tea Bowl]@@@[Water Jar]@@@[Vase]@@@[Box]@@@[Plate]@@@[Dish]@@@[Sake Bottle]@@@[Decoration]
Home Profile Gallery Active Scenery New Work Information Japanese
Copyright (C) 2003 Soshintougi. All Rights Reserved.