Shino Box 5.5X14X5 2003 Shino Box 12X8.6X6.4 1995
Oribe Box@7.5X8X7.5 Yellow Seto Box@7.5X8X8
Oribe Basket 9X8.2X5.1 2000 Shino Box 11.8X6.3X7.3 2005
Oribe Box10.8X7.9X6.5 1995 Ash-glazed Kougou 3.1X2.4X2 2003
Shino Box 2.4X2.4 2005 Oribe Kougou 2.9X2.1 2005
 
Shino Incense Container 2.5X2.1 1992 Shino Kougou 2.1X1.8 1994
[Tea Bowl]@@@[Water Jar]@@@[Vase]@@@[Box]@@@[Plate]@@@[Dish]@@@[Sake Bottle]@@@[Decoration]
Home Profile Gallery Active Scenery New Work Information Japanese
Copyright (C) 2003 Soshintougi. All Rights Reserved.